KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

İşbu aydınlatıcı bilgilendirmeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca yapılmaktadır. Buna göre;

1-) Kanun uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “kişisel verilerin işlenmesi”dir.
2-) DZC TUR olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla; servis işlemleri/hizmetleri, müşteri işlemleri/hizmetleri gibi her türlü işlemlerin/ilişkilerin/hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi, yine Şirketimiz ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkiler, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve daha iyi hizmet verilebilmesinin sağlanması, Şirketimiz ile aranızdaki hukuki, ticari ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Şirketimizin mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi amaçlar başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuat uyarınca Şirketimizin gerçekleştirebileceği bilcümle “faaliyetlerinde” ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca Şirketimize yüklenen bilcümle yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanmak amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğimizi belirtmek isteriz.
3-) Yukarıdaki özet olarak belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz; BDDK, SPK, TCMB, Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari merciler gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer bilcümle ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler/merciler, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin öngördüğü ulusal (yurtiçi) ve uluslararası (yurtdışı) tüm gerçek ve tüzel kişiler, hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
4-) Yukarıdaki amacın gerçekleştirilebilmesi için kişisel verileriniz, Şirketimiz, çağrı merkezi, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, posta, faks, SMS gibi kalıcı veri saklayıcısı, Şirketimize yapılan her türlü bildirimler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
5-) Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, Kanun’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.
6-) Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi; Şirketimiz aracılığıyla yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
7-) Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin vermesi halinde Şirketimizin ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.